Bygga handikappanpassat hus

Alla byggnader som byggs i Sverige ska uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet och handikappanpassning. Så har det varit för publika byggnader sedan 60-talet och för bostäder sedan 70-talet. Att ett hus är handikappanpassat innebär att det ska vara tillgängligt för personer med rullstol, eller personer med andra funktionsnedsättningar som exempelvis synskada eller kraftig allergi.

”Lagarna och reglerna kring tillgänglighet finns för att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor”

Som byggherre är man ansvarig för att se till att huset är handikappanpassat när man bygger nytt. Gör man en tillbyggnad på ett gammalt hus ska även tillbyggnaden vara anpassad, om husets förutsättningar medger det.

Den grundläggande premissen är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. De svenska lagarna kring tillgänglighet bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som antogs 2006.

PBL och BBR

I Plan- och bygglagens åttonde kapitel slås fast att alla nybyggda hus i Sverige ska vara tillgängliga för alla. Detta inkluderar entrén och – om förutsättningarna tillåter – även tomten. Undantag kan ges för fritidshus och för vissa arbetslokaler.

Boverket är den myndighet som anger vilka regler och grundkrav som finns kring byggande, de så kallade BBR, Boverkets byggregler.

Grundkrav för handikappsanpassning

Handikappanpassning handlar till stor del om att skapa ytor och att undanröja hinder. Till att börja med ska det finnas en jämn halkfri gångyta upp till entrén, exempelvis av asfalt eller betongplattor. Ytterdörren ska vara tillgänglig för rullstol eller kunna nås med hjälp av en ramp.

Det ska finnas gott om svängrum för en rullstol, även i dörröppningar och inne i badrum och på toaletter. Dörröppningarna ska vara minst 80 cm breda och helst vara helt utan trösklar, eventuellt kan en mindre tröskel som går att ta sig över med rullstol godkännas.

bygga handikappanpassat hus - man i rullstol

Alla rum som behövs för ett vardagligt liv ska finnas på bottenvåningen, alltså badrum, kök och sovrum. Intill toaletterna ska finnas en fri yta på minst 90 cm så man får plats med en rullstol där. Det ska vara möjligt att installera en duschkabin, till exempel genom att ta bort badkaret.

Nivåskillnader bör ej finnas och om de finns ska det finnas ramper där man kan ta sig upp och ner med rullstol.

Även en god ventilation är viktig, man ska kunna vistas i huset även med en allvarlig allergi.

Bygglov och kontrollplan

När man skickar in bygglovsansökan kontrollerar byggnadsnämnden i kommunen att husplanen uppfyller BBR vad gäller utformningskrav. Vad gäller de tekniska utformningskraven ska de hanteras i kontrollplanen, som tas fram av den kontrollansvarige i samråd med byggherren. Är man osäker kan man kontakta en tillgänglighetskonsult som kan hjälpa en med tekniska lösningar och idéer. På Boverkets hemsida kan man söka efter certifierade tillgänglighetskonsulter.

Bidrag för anpassning

Om man vill handikappanpassa sitt hus i efterhand kan man söka bidrag, så kallat bostadsanpassningsbidrag, hos kommunen. För att kunna söka bidraget måste man ha intyg från läkare på att man själv eller någon i hushållet har en funktionsnedsättning som motiverar anpassningen.

Hjälp med handikappsanpassning eller att bygga nytt

Som byggfirma har vi så klart stor erfarenhet av att bygga handikappanpassat och vi kan också hjälpa till med anpassade utbyggnader och renoveringar. Vi har god kännedom om Boverkets byggregler och hjälper dig gärna om du har några frågor kring handikappanpassning av bostadshus. Vi kan erbjuda totalentreprenad, där vi tar hand om allt från bygglov till färdigställande, eller ingå som en del i en delad entreprenad där vi hjälper till med det som behövs. Kontakta oss gärna för en gratis offert!

Husexperterna i Stockholm
31 May 2023