Bygglovsansökan

För att få bygglov måste din bygglovsansökan uppfylla vissa krav. Bland annat är det viktigt att byggnaden inte avviker från kommunens detaljplan för området.

För att du ska få bygga ett hus, och även i de flesta fall när du gör en tillbyggnad på huset, behöver du ett bygglov från kommunens byggnadsnämnd. Andra tekniska specifikationer måste också uppfyllas, till exempel krav på tillgänglighet.

”Det är vanligtvis en viss väntetid på handläggning, så en otillräckligt ifylld ansökan kan försena byggstarten avsevärt”

Det är viktigt att ansökan är korrekt och innehåller all nödvändig information när den skickas in. Annars kommer den inte att behandlas. Det är dessutom vanligtvis en viss väntetid på handläggning, så en otillräckligt ifylld ansökan kan försena byggstarten avsevärt. Du kan skicka in en ansökan själv eller låta arkitekten eller din byggfirma hjälpa dig, exempelvis om de har totalentreprenad på bygget.

Grundläggande krav för att få bygglov

Det finns några grundläggande krav som måste uppfyllas för att du ska få bygglov, förutom att ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd. Citaten är hämtade från Stockholms kommuns hemsida.

  • Byggnaden ska vara utformad och placerad ”med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt ge en god helhet”

  • Byggnaden ska ha ”en god färg, form och materialverkan”. Den måste också vara handikappanpassad enligt de regler som fastställs i BBR, Boverkets byggregler.

Vad bygglovsansökan måste innehålla

När du ska söka bygglov ska du använda dig av blanketten ”Ansökan Byggärende” som du kan ladda ned på din kommuns hemsida.

På blanketten ska du fylla i uppgifter om dig som är byggherre, fastighetsbeteckning på tomten, vad ansökan avser och när du planerar att börja bygga. Du måste också ange en kontrollansvarig för projektet. En kontrollansvarig är en oberoende, certifierad yrkesperson som har till uppgift att bistå dig som byggherre under projektet. Den kontrollansvarige upprättar en kontrollplan avseende de tekniska aspekterna av bygget som du som byggherre måste följa.

Vidare måste ansökan innehålla en situationsplan i skala 1:400, en översikt där du redovisar var på fastigheten den nya bostaden är placerad. Du kan använda en karta och rita ut var huset kommer att stå.

Ansökan ska också innehålla en fasadritning i skala 1:100. Fasadritningen ska visa huset ur alla väderstreck samt takvinklar, materialval och kulörer.

En planritning måste finnas med, också den i skala 1:100. Alla våningsplan ska finnas med inklusive möblering. Alla mått ska finnas med så att man kan räkna ut den totala bostadsytan.

En preliminär kontrollplan ska också finnas med, upprättad av den kontrollansvarige. Den slutgiltiga kontrollplanen fastställs av den kontrollansvarige när bygglovsansökan blivit godkänd och efter samråd med byggnadsnämnden.

I vissa fall kan även ytterligare handlingar behövas. Fråga din kontrollansvarige eller ring kommunen och fråga innan du skickar in ansökan.

Kontakta oss!

Har du frågor om bygglovsansökan och husbyggande ska du kontakta oss. Vi är ett rutinerat byggföretag i Stockholmstrakten som har ett gott anseende och goda referenser från tidigare byggen som vi gärna delar med oss av. Vi har stor erfarenhet av alla delar av byggprocessen inklusive bygglovsansökan. Vi erbjuder totalentreprenad på byggen och hjälper gärna till med att utse kontrollansvarig samt fylla i och följa upp din bygglovsansökan. Vill du ha en säker och bekväm resa mot ditt färdiga hus, så kontakta oss och hör hur vi kan hjälpa dig med ditt husprojekt.

Experterna på att bygga hus i Stockholm
1 Jun 2022